RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (zwanym dalej RODO) pragniemy poinformować zgodnie z art. 14 powyższego porozumienia w związku naszą współpracą o Państwa prawach związanych z wolnością przepływu danych osobowych oraz ochrona takich przed naruszeniami.

Właśnie dlatego pragniemy Państwu przekazać, iż z racji naszej współpracy zbieramy i przetwarzamy zależnie od charakteru naszej współpracy i statusu wiążącej nas umowy oraz na podstawie dokumentacji stanowiącej o naszej współpracy dane osobowe Państwa lub osób Państwa reprezentujących, w szczególności takie jak imiona, nazwiska, numery PESEL, numery NIP, numery REGON, numery rachunków bankowych, siedziby działalności gospodarczej, adresy zamieszkania, adresy zameldowania, serie i numery dowodów osobistych lub inne kody, symbole lub oznaczenia związane z posiadaną przez Państwa lub osoby Państwa reprezentujące dokumentacją, za pomocą których możemy Państwa lub osoby Państwa reprezentujące zidentyfikować.

Operator/Dostawca usług Polmex-Serwis s.c. z siedzibą w Krakowie, ul.św.Wawrzyńca 38/1 , wpisany do RPT pod numerem 1837, numer telefonu 124 427 000. e-mail:pxs@pxs.pl informuje, że:
a) jest administratorem Pana/i danych osobowych,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod numerem telefonu 124 427 001, email iod@pxs.pl,
c) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w związku z zamiarem zawarcia i/lub zawarciem przez Pana/ią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wykonywaniem tej umowy, w tym ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń, a to w oparciu oart. 6 ust. 1 lit. „b” i lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
d) dostęp do danych będą miały osoby współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Pana/i usług, objętych umową i na potrzeby realizacji tej umowy oraz jej zawarcia lub modyfikacji, w tym przede wszystkim osoby zawierające umowę, przygotowujące ofertę, wykonujące instalacje oraz sprawujące obsługę techniczną sieci z wykorzystaniem której świadczone są usługi,
e) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
f) podanie przez Pana/i danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji ww. umowy.


Jesteśmy na FacebookFacebook